Aktualności - 15.03.2023r Katowice

Realizacja zadania publicznego „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023”

Od dnia 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Centrum Integracji Społecznej Fundacji Caritas Katowice realizować będzie zadanie publiczne zlecone na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Zadanie w ramach priorytetu wprowadzać będzie rozszerzenie oferty reintegracyjnej (społecznej oraz zawodowej) na rzecz uczestników Centrum Integracji Społecznej, podniesienie jakości świadczonych usług reintegracyjnych w CIS oraz rozwój sieci międzyorganizacyjnych – to jest docieranie z ofertą reintegracyjną do nowych środowisk – rozbudzanie aktywność lokalnych liderów do włączenia się w proces reintegracji uczestników Centrum (poprzez porozumienia o współpracy), jak i powstawania nowych podmiotów zatrudnienia socjalnego.

12