Realizujemy projekt
"Możesz więcej"

Cel projektu

Zwiększenie samodzielności i/lub poprawa funkcjonowania 75 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów z województwa śląskiego poprzez świadczenie usług asystencji osobistej do 31.03.2023 roku

Grupa docelowa:

 • osoba dorosła zamieszkująca na terenie województwa śląskiego
 • osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, która ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.
 • osoba nie korzystająca z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów (jeżeli realizacja usługi asystencji osobistej prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów) w czasie i terminach zbieżnych z wnioskowanym wsparciem

Formy wsparcia:

 • Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegające na pomocy w czynnościach m.in. wypełniania ról społecznych, przemieszczania się poza miejscem zamieszkania, podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem. Wymiar godzinowy wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnym Planie Działania.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:

 • karta zgłoszenia osoby niepełnosprawnej
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • dokument ustanawiający opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).

Okres realizacji

02.06.2022r - 31.03.2023r

Finansowanie

Projekt finansowany jest w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji.
 • Etap I Rekrutacja asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych kwalifikujących się do otrzymania wsparcia
  Termin: czerwiec 2022 do momentu zakwalifikowania do projektu 50 uczestników.
 • Etap II Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla osób niepełnosprawnych określającego dysfunkcje uczestnika, formy oczekiwanej pomocy oraz wymiaru godzinowego wsparcia
  Termin: czerwiec – do momentu zakwalifikowania żądanej liczby uczestników
 • Etap III Realizacja usług asystencji osobistej wraz z monitoringiem wsparcia

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej