Realizujemy projekt

Razem w przyszłość

Cel projektu

Zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 70 osób z niepełnosprawnościami (dalej-ON) poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej przez 50 ON niepracujących, w tym wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego oraz poprawę sytuacji na rynku pracy przez 20 ON pracujących z województwa śląskiego do 30 czerwca 2023 roku.

Grupa docelowa:

 • Osoba dorosła powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami pozostająca bez zatrudnienia (bezrobotna lub bierna zawodowo) lub pracująca
 • Osoba zamieszkująca, pracująca lub ucząca się na terenie województwa śląskiego.
 • Osoba nie  biorąca udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Formy wsparcia:

 • Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu określający ścieżkę do podjęcia zatrudnienia (osoby niepracujące) lub poprawy sytuacji na rynku pracy (osoby pracujące) poprzez udział w min. 2 formach wsparcia: SZKOLENIE (zawodowe lub rozwijające kompetencje społeczne), STAŻ ZAWODOWY (w przypadku osób niepracujących), POŚREDNICTWO PRACY, PORADNICTWO ZAWODOWE, ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE, inne indywidualne lub grupowe formy wsparcia.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:

 • Formularz rekrutacyjny .
 • Decyzja o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność.
 • Zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu składek (dla osób niepracujących).
 • Aktualna umowa o pracę / umowa zlecenie/ umowa o działo (dla osób pracujących).
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych.

Okres realizacji

01.09.2021r - 30.06.2023r

Wartość projektu

977 960,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 824 224,68 zł.
 • Min. 24% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (dla osób niepracujących).
 • Min. 27% wskaźnik efektywności zawodowej (dla osób pracujących)
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych kompleksowym wsparciem aktywizacyjnym 50 osób
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych usługami wsparcia poprawy sytuacji na rynku pracy 20 osób

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej