Realizujemy projekt

Wsparcie specjalistyczne jako element przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością.

Caritas Archidiecezji Katowickiej zaprasza osoby z niepełnosprawnością oraz Ich najbliższe otoczenie do udziału w realizowanym zadaniu publicznym, którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Grupa docelowa:

  • Osoby niepełnosprawne stopnia znacznego i umiarkowanego z niepełnosprawnością sprzężoną, które ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej, wymagają wsparcia psychoterapeutycznego i asystenckiego niwelującego stany kryzysowe spowodowane następstwem izolacji pandemicznej oraz ograniczeniami wynikającymi z indywidualnej niepełnosprawności.

Formy wsparcia:

W ramach zadania planowane jest następujące wsparcie:

  • Sesje psychoterapeutyczne jak element wsparcia aktywizacyjno-motywacyjnego dla poprawy kondycji psychicznej niepełnosprawnych odbiorców wsparcia i ich rodzin, łagodząc tym samym negatywne skutki kolejnej fali pandemii oraz ograniczeń uczestnictwa w aktywności społeczno-zawodowej.
  • Wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, która będzie usługą współtowarzyszącą głównych działań psychoterapeutycznych.

Cel projektu

  • Budowanie pro-aktywności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wywołanych pandemią. W trakcie psychoterapii identyfikowane będą bariery powstałe w kryzysowym okresie postępującej pandemii.
  • Zmiana indywidualnego spojrzenia na aktualną sytuację w celu zmniejszają zachowań i myśli destrukcyjnych poprawiając komfort i jakość życia w obszarze psychofizycznym oraz społecznym.

Termin i miejsce realizacji:

Zadanie realizowane będzie w terminie 01.12.2021 – 30.06.2022 na terenie województwa śląskiego, w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia oraz alternatywnie w budynkach / pomieszczeniach Caritas ulokowanych na terenie województwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z biurem projektu

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej