Realizujemy projekt

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023
POBYT CAŁODOBOWY

Cel projektu

Wsparcie poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnościami lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu

Nabór w ramach ww. programu adresowany jest do:

członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na obszarze statutowego działania Caritas Archidiecezji Katowickiej w obrębie aglomeracji śląskiej, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących opiekę nad dzieckiem poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu z niepełnosprawności lub osobą dorosłą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość korzystania z doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach dziennego pobytu miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w terminie do 17 grudnia 2023 r

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego
 • złoży Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wypełnioną przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę

Usługa opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny ma na celu:

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
 • zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • Dokument ustanawiający opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).
  • Karta zgłoszenia do Programu
 • Oświadczenie o nie korzystaniu z usług zbieżnych z realizowanym projektem
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu
 • Deklaracja wyboru asystenta
 • Klauzula informacyjna RODO_UP
 • Wzór umowy z UP
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny (nie obowiązkowo)

Wymagane dokumenty od Asystenta:

 • Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do realizacji usług asystencji osobistej
 • Oświadczenie o posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług asystencji osobistej
 • Oświadczenie o zatrudnieniu w Caritas Archidiecezji Katowickiej lub jednostkach organizacyjnych (jeśli dotyczy)
 • Klauzula informacyjna RODO_ asystent
 • Kwestionariusz osobowy dla zleceniobiorcy/przyjmującego do wykonania umowy zlecenie.

Planowana liczba osób objętych wsparciem:

 •  20 dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.
 • 10 osób dorosłych znacznym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczeniami równoważnymi

Okres realizacji

1.02.2023r – 31.12.2023r

Dofinansowanie i całkowita wartość zadania: 689 040,00 zł

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 Osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w programie.
 • Dokumentacja projektowa: opracowanie wzorów dokumentów projektowych i procedur w projekcie, zawarcie umów z kadrą zarządzającą projektem, ustalenie harmonogramu działań projektowych II.2023

 • Promocja projektu i rekrutacja: upowszechnienie informacji o projekcie w strukturach lokalnych Beneficjenta, wśród obecnych asystentów i instytucji lokalnych, spotkania rekrutacyjne, zawieranie umów z asystentami i osobami z niepełnosprawnościami: III.2023

 • Usługi opieki wytchnieniowej: realizacja usług asystencji osobistej, monitoring jakości realizowanych usług asystencji osobistej IV – XII.2023

 • Zarządzanie projektem: monitoring wskaźników projektu , rozliczenia miesięczne świadczonych usług oraz kosztu dojazdu, rozliczenia finansowe projektu IV – XII.2023

   

Kontakt

ow@caritas.katowice.pl
Tel: 535 022 570

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice w godz. 7:00-15:00
O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej