Realizujemy projekt

"Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024

NABÓR DO PROGRAMU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

UWAGA! Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w terminie od 1 lutego 2024 do 9 lutego 2024

Cel projektu

Wsparcie w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 5 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 31 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z województwa śląskiego do 31.12.2024 roku.

Uczestnicy Programu:

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, która została zakwalifikowana do udziału w Programie i wymaga wsparcia w formie opieki wytchnieniowej,
który:
a. sprawuje osobistą, całodobową, stałą opiekę nad dzieckiem poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, która wymaga wsparcia w formie opieki wytchnieniowej,
b. mieszka (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego,
c. mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Formy wsparcia:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą realizatora Programu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w zakresie czynności samoobsługowych, czynności pielęgnacyjnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych, przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
Wymiar godzinowy wsparcia:
a) 240 godzin dla 31 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

b) 236,20 godzin dla 5 dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością

Wymagane dokumenty:

 • .Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024
 • Oświadczenie Uczestnika Programu
 • Weryfikacja spełnienia warunków udziału w Programie
 • Klauzula informacyjna_uczestnik Programu (członek rodziny lub opiekun)
 • Klauzula informacyjna RODO_osoba niepełnosprawna
 • Klauzula informacyjna RODO_asystent (jeśli został wskazany w karcie zgłoszenia)
 • Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do realizacji usług opieki wytchnieniowej (jeśli dotyczy) + odpowiednie dokumenty tj. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta
 • Oświadczenie o posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług opieki wytchnieniowej (jeśli dotyczy) + odpowiednie dokumenty tj. zaświadczenie, referencje lub oświadczenie osoby niepełnosprawnej
 • Kwestionariusz osobowy dla asystenta (jeśli dotyczy).
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • Dokument ustanawiający opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy)
 • Zaświadczenie o niekaralności (dla asystenta dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • Akceptacja asystenta osobistego dla dziecka poniżej 16 roku życia z niepełnosprawnością

Okres realizacji

1.02.2024r – 31.12.2024r

Kwota dofinansowania 426 702,64 zł

Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Dokumentacja projektowa: opracowanie wzorów dokumentów projektowych i procedur w projekcie, zawarcie umów z kadrą zarządzającą projektem, ustalenie harmonogramu działań projektowych II.2024
 • Promocja projektu i rekrutacja: upowszechnienie informacji o projekcie, spotkania rekrutacyjne, zawieranie umów z asystentami i osobami z niepełnosprawnościami: II.2024
 • Usługi opieki wytchnieniowej: realizacja usług opieki wytchnieniowej, monitoring jakości realizowanych usług II – XII.2024
 • Zarządzanie projektem: monitoring wskaźników projektu , rozliczenia miesięczne świadczonych usług, rozliczenia finansowe projektu I – XII.2024

Kontakt

Email: ow@caritas.katowice.pl Telefon 535 022 570

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 1 luty 2024 – 9 luty 2024. Dokumenty przyjmowane są w Biurze Projektu Caritas Archidiecezji Katowickiej, ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze. Dokumenty dostarczone przed lub po wskazanym terminie nie będą weryfikowane.

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej