Realizujemy projekt

„Twój asystent – wspólna siła”

UWAGA! Dokumenty zgłoszeniowe do projektu przyjmowane są w terminie od 2 kwietnia 2024 do 9 kwietnia 2024. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Cel projektu

 Zwiększenie samodzielności i/lub poprawa funkcjonowania 100 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) z województwa śląskiego poprzez świadczenie usług asystencji osobistej do 31.03.2025 roku.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe w wieku powyżej 18 lat posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) spełniające łącznie warunki:

 1. zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego.
 2. osoba nie korzystająca z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektach (jeżeli realizacja usługi asystencji osobistej prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów) w czasie i terminach zbieżnych z wnioskowanym wsparciem
 3. w przypadku gdy osoba jest uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych, domów samopomocy lub innych placówek zakres realizowanego w projekcie wsparcia nie powiela się z działaniami podejmowanymi w placówce na rzecz danego uczestnika, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii lub indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego lub innym planem/programem wsparcia opracowanym zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów normujących sposób funkcjonowania placówki.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby:

 1. posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadające orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,;
 2. samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich,
 3. nie korzystające z placówek pobytu całodobowego, środowiskowego domu samopomocy, dziennego domu pomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczego lub innego analogicznego wsparcia finansowanego ze środków publicznych
 4. nie korzystające z innego wsparcia w formie usług asystencji osobistej w ramach programów realizowanych ze środków publicznych

Formy wsparcia:

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegające na pomocy w czynnościach m.in. wypełniania ról społecznych, przemieszczania się poza miejscem zamieszkania, podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem. Wymiar godzinowy wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnym Planie Działania.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:

 1. Karta zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do projektu
 2. Klauzula informacyjna RODO_osoba niepełnosprawna
 3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 4. Dokument ustanawiający opiekuna prawnego / pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy)

W przypadku wskazania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w karcie zgłoszenia wymagane jest przedłożenie dokumentów:

 1. Klauzula informacyjna RODO_asystent
 2. Kwestionariusz osobowy dla asystenta
 3. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do realizacji usług asystencji osobistej (dobrowolne)
 4. Oświadczenie o posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług asystencji osobistej (dobrowolne)

Okres realizacji

1.04.2024 do 31.03.2025r

Finansowanie

 • kwota dofinansowania: 2 934 078,00 zł
 • wkład własny: 36 450,00 zł
 • całkowita wartość: 2 970 528,00 zł
Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji, w ramach konkursu „Możemy więcej” nr 1/2023
 • Etap I Rekrutacja asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych kwalifikujących się do otrzymania wsparcia
  Termin: 2 – 9 kwiecień 2024
 • Etap II Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla osób niepełnosprawnych określającego dysfunkcje uczestnika, formy oczekiwanej pomocy oraz wymiaru godzinowego wsparcia
  Termin: 11 kwiecień – do momentu zakwalifikowania żądanej liczby uczestników
 • Etap III Realizacja usług asystencji osobistej wraz z monitoringiem wsparcia

Kontakt

asystent@caritas.katowice.pl
Tel: 693 851 563

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice w godz. 7:00-15:00

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej