Realizujemy projekt

"AKTYWNI W PRACY"

Cel projektu

Podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 35 % osób niepracujących objętych kompleksową aktywizacją zawodową z 84 osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo śląskie do 31 marca 2026r.

Uczestnikiem projektu może zostać:

 • Osoba dorosła powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami pozostająca bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej, która nie osiągnęła wieku emerytalnego
 • Osoba zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) teren województwa śląskiego.
 • Osoba nie objęta takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych w tym samym czasie.
 • Osoba nie korzystająca z tych samych form wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów (jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów).
 • Osobą będąca uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej (jeśli dotyczy), o ile zakres merytoryczny projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu.
 • Osoba będąca uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy (jeśli dotyczy) o ile zakres merytoryczny projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego.
 • Osoba będąca mieszkańcem / podopiecznym innych placówek finansowanych ze środków publicznych (jeśli dotyczy) o ile zakres merytoryczny projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz mieszkańca / podopiecznego zgodnie z planem / programem wsparcia opracowanym zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów normujących sposób funkcjonowania placówki

Formy wsparcia:

 • Wsparcie kreatora kariery
 • Wsparcie doradcy zawodowego
 • Wsparcie psychologa
 • Grupowe Warsztaty Aktywizacyjne
 • Mentoring
 • Pośrednictwo Pracy
 • Szkolenia/ kursy zawodowe
 • Staże zawodowe

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • Dokument potwierdzający pełnienie funkcji opiekuna prawnego w stosunku do ubezwłasnowolnionego kandydata do projektu (jeśli dotyczy)
 • Życiorys (CV) – w przypadku braku dokumentu nie załącza się

Okres realizacji

01.04.2024r - 31.03.2026r.

Finansowanie

 • Całkowita wartość projektu 1 362 381,27 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 290 453,27 zł
 • Wkład własny: 71928,00 zł
Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji, w ramach konkursu „Możemy więcej” 1/2023.
 1. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych Termin: od IV.2024 r./IV.2025 do momentu zakwalifikowania do projektu po 42 uczestników w każdym roku.
 2. Organizacja grupowych warsztatów aktywizujących Termin: IV.2024 r/ IV.2025 – XII.2024/XII.2025
  Opracowanie Indywidualnego Planu Działania Termin: IV 2024r./IV.2025 – III.2025/III.2026
 3. Realizacja form wsparcia (warsztaty, szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, monitoring wsparcia) Termin: IV. 2024 – III.2026

Kontakt

rekrutacja@caritas.katowice.pl
Tel: 605 608 519

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice w godz. 7:00-15:00
O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, kompletność dokumentów oraz pozytywna rekomendacja kreatora kariery.

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej