Realizujemy projekt

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024

UWAGA! Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w terminie od 2 stycznia 2024 do 9 stycznia 2024 BIURO PROJEKTU NIECZYNNE W DNIU 8 STYCZNIA 2024 R.

Cel projektu

Świadczenie usług asystencji osobistej na rzecz 77 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub traktowanych na równi z województwa śląskiego do 31.12.2024 roku.

Uczestnicy Programu:

 • 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 47 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

które:

 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego.
 • nie przekraczają w 2024 r. limitu godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego w realizowanym Programie oraz w ramach innych programów Ministra dotyczących usług asystencji osobistej
 • nie korzystają z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych Programach/Projektach jeżeli realizacja usługi asystencji osobistej prowadzona jest w czasie i terminach zbieżnych z wnioskowanym wsparciem

Formy wsparcia:

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegające na pomocy w czynnościach m.in. wypełniania ról społecznych, przemieszczania się poza miejscem zamieszkania, podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem.

Wymiar godzinowy wsparcia:

 • 420 godzin dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (lub traktowane na równi)
 • 396 godzin dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub traktowane na równi)

Wymagane dokumenty od uczestnika programu i asystenta osobistego:

 • Karta zgłoszenia do Programu AOON 2024
 • Karta zakresu czynności AOON 2024
 • Oświadczenie uczestnika Programu
 • Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do realizacji usług asystencji osobistej
 • Oświadczenie o posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług asystencji osobistej
 • Klauzula informacyjna RODO_asystent
 • Klauzula informacyjna RODO_osoba niepełnosprawna
 • Kwestionariusz osobowy dla asystenta
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • Dokument ustanawiający opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).

Okres realizacji

1.01.2024r – 31.12.2024r

Wartość projektu

1 550 402,54 zł
Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Dokumentacja projektowa: opracowanie wzorów dokumentów projektowych i procedur w projekcie, zawarcie umów z kadrą zarządzającą projektem, ustalenie harmonogramu działań projektowych I.2024

 • Promocja projektu i rekrutacja: upowszechnienie informacji o projekcie, spotkania rekrutacyjne, zawieranie umów z asystentami i osobami z niepełnosprawnościami: I-II.2024

 • Usługi asystenckie: realizacja usług asystencji osobistej, monitoring jakości realizowanych usług asystencji osobistej I – XII.2024

 • Zarządzanie projektem: monitoring wskaźników projektu , rozliczenia miesięczne świadczonych usług, rozliczenia finansowe projektu I – XII.2024

Kontakt

Email: asystent@caritas.katowice.pl

Telefon 535 022 570

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Brata Alberta 4, 40-020 Katowice

Biuro czynne pon.- pt.  godz. 7:00-15:00

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej