Realizujemy projekt

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Cel projektu

Świadczenie usług asystencji osobistej na rzecz 77 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub traktowanych na równi z ww.  z obszaru  statutowego działania Caritas Archidiecezji Katowickiej w obrębie aglomeracji śląskiej do 31.12.2023 roku.

Grupa docelowa:

1) 26 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
2) 40 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
3) 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
4) 7 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
które:
a. zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego.
b. nie korzystają z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych Programach/Projektach jeżeli realizacja usługi asystencji osobistej prowadzona jest w czasie i terminach zbieżnych z wnioskowanym wsparciem
c. nie korzystają z usług opiekuńczych bądź usług środowiskowego domu samopomocy w ogólności bądź innego analogicznego wsparcia finansowanego ze środków publicznych, chyba że usługi te prowadzone są w innych godzinach niż świadczenie usług asystenta w ramach Programu.

Formy wsparcia:

 • Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegające na pomocy w czynnościach m.in. wypełniania ról społecznych, przemieszczania się poza miejscem zamieszkania, podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem.
 • Wymiar godzinowy wsparcia:
  1. 44,50 godzin / miesiąc dla osób ze znacznym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
  2. 24 godziny / miesiąc dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
  3.  23 godziny / miesiąc dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:

 • Karta zgłoszenia do Programu
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu
 • Oświadczenie o nie korzystaniu z usług zbieżnych z realizowanym projektem
 • Deklaracja wyboru asystenta
 • Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do realizacji usług asystencji osobistej + dokument poświadczający kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług asystencji osobistej + dokumenty poświadczający doświadczenie
 • Oświadczenie o zatrudnieniu w Caritas Archidiecezji Katowickiej lub jednostkach organizacyjnych (jeśli dotyczy)
 • Klauzula informacyjna RODO_asystent
 • Klauzula informacyjna RODO_osoba niepełnosprawna
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • Dokument ustanawiający opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).

Okres realizacji

1.03.2023r – 31.12.2023r

Kwota dofinansowania

1 040 050,00 zł Projekt finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023
 • Dokumentacja projektowa: opracowanie wzorów dokumentów projektowych i procedur w projekcie, zawarcie umów z kadrą zarządzającą projektem, ustalenie harmonogramu działań projektowych III.2023

 • Promocja projektu i rekrutacja: upowszechnienie informacji o projekcie w strukturach lokalnych Beneficjenta, wśród obecnych asystentów i instytucji lokalnych, spotkania rekrutacyjne, zawieranie umów z asystentami i osobami z niepełnosprawnościami: III – VIII.2023

 • Usługi asystenckie: realizacja usług asystencji osobistej, monitoring jakości realizowanych usług asystencji osobistej IV – XII.2023

 • Zarządzanie projektem: monitoring wskaźników projektu , rozliczenia miesięczne świadczonych usług oraz kosztu dojazdu, rozliczenia finansowe projektu III – XII.2023

   

Email: asystent@caritas.katowice.pl
Telefon 693 851 563

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice w godz. 7:00-15:00
O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej