Realizujemy projekt

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Cel projektu

Świadczenie usług asystencji osobistej na rzecz 40 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub traktowanych na równi z ww.  z obszaru  statutowego działania Caritas Archidiecezji Katowickiej w obrębie aglomeracji śląskiej do 31.12.2023 roku.

Zamknięcie naboru na listę podstawową w projekcie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

W związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń do projektu osób niepełnosprawnych informuję, że z dniem 14 marca lista podstawowa do projektu Asystent osobisty 2023 została zamknięta. Osoby które składać będą dokumenty po tej dacie znajdą się na liście rezerwowej. Równocześnie informuję, że w związku z brakiem podpisania umowy z Ministerstwem na ten moment żadna umowa z asystentami i osobami niepełnosprawnymi nie może zostać zawarta. Zachęcamy do składania dokumentów zgłoszeniowych do projektu Opieka wytchnieniowwa 2023. 

Grupa docelowa:

 • osoba dorosła zamieszkująca na terenie województwa śląskiego
 • osoba niepełnosprawna dorosła wymagająca wysokiego poziomu wsparcia (min. 70 % uczestników projektu), w tym 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją oraz 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osoba nie korzystająca z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów (jeżeli realizacja usługi asystencji osobistej prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów) w czasie i terminach zbieżnych z wnioskowanym wsparciem

Formy wsparcia:

 • Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegające na pomocy w czynnościach m.in. wypełniania ról społecznych, przemieszczania się poza miejscem zamieszkania, podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem.
 • Wymiar godzinowy wsparcia 45,50 godzin /miesiąc dla osób z niepełnosprawnością znaczną sprzężoną lub znaczną

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:

 • Karta zgłoszenia do Programu
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu
 • Oświadczenie o nie korzystaniu z usług zbieżnych z realizowanym projektem
 • Deklaracja wyboru asystenta
 • Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do realizacji usług asystencji osobistej
 • Oświadczenie o posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług asystencji osobistej
 • Oświadczenie o zatrudnieniu w Caritas Archidiecezji Katowickiej lub jednostkach organizacyjnych (jeśli dotyczy)
 • Klauzula informacyjna RODO_asystent
 • Klauzula informacyjna RODO_osoba niepełnosprawna
 • Wzór umowy z osobą niepełnosprawną
 • Wzór umowy zlecenia z asystentem osoby niepełnosprawnej
 • Wzór umowy o współpracę z asystentem osoby niepełnosprawnej
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • Dokument ustanawiający opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).
 • Kwestionariusz osobowy dla zleceniobiorcy.

Okres realizacji

1.03.2023r – 31.12.2023r

Kwota dofinansowania

723 250,00 zł Projekt finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023
 • Dokumentacja projektowa: opracowanie wzorów dokumentów projektowych i procedur w projekcie, zawarcie umów z kadrą zarządzającą projektem,  ustalenie harmonogramu działań projektowych III.2023
 • Promocja projektu i rekrutacja: upowszechnienie informacji o projekcie w strukturach lokalnych Beneficjenta, wśród obecnych asystentów i instytucji lokalnych, spotkania rekrutacyjne, zawieranie umów z asystentami i osobami z niepełnosprawnościami: III.2023
 • Usługi asystenckie: realizacja usług asystencji osobistej, monitoring jakości realizowanych usług asystencji osobistej IV – XII.2023
 • Zarządzanie projektem: monitoring wskaźników projektu , rozliczenia miesięczne świadczonych usług oraz kosztu dojazdu, rozliczenia finansowe projektu III – XII.2023

Email: asystent@caritas.katowice.pl
Telefon 693 851 563

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice w godz. 7:00-15:00
O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej