Realizujemy projekt

Zdobądź doświadczenie zawodowe w trakcie staży.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stopniowa i trwała integracja z europejskim rynkiem pracy poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej ( kursy językowe, staże ponadnarodowe, pośrednictwo pracy, mentoring, ) oraz wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń między partnerami krajowymi i ponadnarodowymi.

Caritas Archidiecezji Katowickiej jest realizatorem międzynarodowego projektu stażowego ALMA.

Zapraszamy do udziału w projekcie mobilności ponadnarodowej ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) poprzez zagraniczne doświadczenia zawodowe które otwierają nowe horyzonty na europejskim rynku pracy osób młodych do 29 lat.

Projekt skierowany jest do 20 osób młodych należących do tzw. grupy NEET.

Do grupy NEET należą osoby:

 1. nie pracujące
 2. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)
 3. nie szkolące się (nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
 4. Osoby wcześnie kończące naukę,
 5. Osoby o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie (średnie ogólnokształcące / średnie techniczne / zasadnicze zawodowe) ISCED 3
 6. Młodzi ludzie bez doświadczenia zawodowego,
 7. Osoby bierne zawodowo,
 8. Młodzież wychowana w domach dziecka,
 9. Osoby niepełnosprawne lub z innymi problemami zdrowotnymi,
 10. Młodzi ludzie ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub pochodzących z mniejszości.

Minimum 10 osób musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:

Osoby zarejestrowane w PUP min. 12 miesięcy
LUB
Osoby przedwcześnie kończące naukę osoby, które zaprzestały edukację, mając najwyżej wykształcenie na poziomie gimnazjalnym lub niższym, i nie uczestniczą w dalszym kształceniu ani szkoleniu zawodowym

Harmonogram działań

FAZA I – REKRUTACJA

  • Szczegółowe informacje podczas spotkania w Caritas (Katowice)

FAZA II – PRZYGOTOWANIE DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ

  • Podczas tej fazy opracowany zostanie Indywidualny plan działań (poradnictwo zawodowe) każdego uczestnika. W ramach wsparcia oferujemy: kurs języka niemieckiego, coaching, trening umiejętności miękkich oraz zapoznanie z kulturą Niemiec oraz zapoznaniem się z programem pobytu za granicą w tym obowiązkami podczas staży w Niemczech.
  • W ramach tej fazy pokrywamy koszty dojazdu do i z Niemiec, zakwaterowanie, ciepły posiłek, ubezpieczenie i koszty ewentualnych badań lekarskich.

FAZA III – STAŻE W NIEMCZECH

  • Podczas 4 miesięcznego pobytu w Döbern (Brandenburgia) uczestnicy odbędą staże zawodowe w Domu dla seniorów.

FAZA IV – STRATEGIA AKTYWIZACJI PO POWROCIE DO KRAJU

  • Po powrocie do kraju ustalony zostanie indywidualnie dalszy sposób wsparcia o ile Lider projektu (Caritas) realizował będzie projekty aktywizacji zawodowej w których będzie możliwość sfinansowania dodatkowego szkolenia zawodowego uczestnika potwierdzonego certyfikatem, udziału w stażu bądź wsparcia w wejściu na rynek pracy (pośrednictwo pracy) – w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika.

Korzyści :

  • Rozwój umiejętności językowych
   Nauka języka branżowego
  • Uzyskanie cennego doświadczenia w pracy międzynarodowej
  • Na zakończenie stażu otrzymasz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje

Zakwaterowanie w mieszkaniu 120 m2 z samodzielnymi sypialniami , pokojem dziennym, kuchnią i 2 łazienkami.

OKRES REALIZACJI STAŻY

01.04.2024 – 31.12.2024

Finansowanie

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Inicjatywy w Innowacje Społeczne +, którego grantodawcą jest Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego podlegająca pod Komisję Europejską.
 • Pomocnik opiekuna osoby starszej,
 • Pracownik świetlicy (spędzanie czasu wolnego z osobą starszą – gry i zabawy)
 • Pracownik gospodarczy (utrzymanie czystości na terenie obiektu oraz na terenach zewnętrznych)

Każdy uczestnik stażu otrzyma stypendium stażowe 3000,00 netto / miesięcznie

Przez cały okres udziału w projekcie uczestnicy będą pod opieką opiekuna polskiego, a podczas pobytu za granicą także niemieckiego opiekuna stażu.

PARTNERZY:

 • Caritas Archidiecezji Katowickiej – Lider projektu
 • Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi – Partner projektu
 • Dom Generalny Dreilindenstr. 24-28 14109 Berlin
 • Dom dla seniorów Alten – und Pflegeheim St. Hedwig (Organizator staży) Spremberger Str. 24 03159 Döbern

Szczegółowych informacje udzielają:

Agata Czerwieńska-Szczotka
Mail: agata.czerwienska@caritas.katowice.pl
Tel: 606 313 763